f  t  t 
02.10.2014
bkline


Slične usluge:

arrow Dilerski poslovi
arrow Blok poslovi
arrow Poslovi preuzimanja
arrow Poslovi upravljanja portfeljom
arrow Investiciono savjetovanje
arrow Preporuke investicionog savjetnika
arrow Poslovi agenta emisije
arrow Poslovi preuzimanja - underwriting
arrow Poslovi podrške tržišu - market making


Naša mreža:

arrow Centrala
arrow Filijale
arrow Ekspoziture
arrow Šalteri
arrow Bankomati
arrow POS


Brokerski poslovi

blline

Brokerski poslovi koje obavljamo uključuju prihvatanje kupovnih i prodajnih naloga i njihovo izvršavanje u korist klijenata. Provizija koju zaračunavamo određena je na osnovu naše Odluke o naknadama (Tarifa) koju je odobrila Komisija za hartije od vrednosti.


1. Kako sklopiti Ugovor (fizičko/pravno lice)?
Ugovor sa brokersko dilerskim društvom se sklapa pri:
- Posredovanju u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenta u svoje ime, a za račun klijenta (brokerski poslovi),
- Poslovima preuzimanja,
- Blok Poslovima i sl.
Ugovor sa klijentom potpisuje ovlašteno lice Berzanskog posrednika. Ako je klijent daje nalog za jednokratnu prodaju akcija stečenih u postupku privatizacije  tada Ugovor nije potrebno zaključiti.


a) Za sklapanje Ugovora fizičko lice treba da priloži:
- kopiju važećeg identifikacionog dokumenta sa fotografijom (npr. lična karta, pasoš)
- broj transakcionog računa


b) Za sklapanje Ugovora pravno lice treba da priloži
- Rješenje o upisu u sudski registar
- Obavještenje o razvrstavanju po djelatnostima (statistika)
- Transakcioni račun
- Obrazac sa ovjerenim potpisima lica ovlaštenih za zastupanje (OP obrazac)
- Ovjerenu kopiju važećeg identifikacionog dokumenta
- Drugu dokumentaciju koju odredi Berzanski posrednik


2. Kako mogu kupiti ili prodati Hartije od vrijednosti?


Kupovina HOV
- Nakon potpisivanja Ugovora, investitor prenosi novčana sredstva na račun za trgovanje. Investitor daje nalog za kupovinu akcija u kome se definišu svi bitni elementi kao što su:
- oznaka akcije
- cijena
- količina
- vreme trajanja naloga
- vrsta naloga i dr.


Prodaja HOV
Nakon potpisivanja Ugovora klijent daje nalog za prodaju hartija od vrijednosti. Klijent koji prodaje hartije od vrijednosti potrebno je da posjeduje potvrdu o:
- broju
- vrsti
- emitentu hartija od vrijednosti


blline

mail Imate pitanje u vezi ove teme?
© Bobar banka AD - sva prava zadržana
BOBAR GROUP:    Bobar osiguranje    Bobar radio    Drinatrans    Bobar tours    Elvaco    Autosemberija