Blok poslovi

Blok poslovi sa hartijama od vrijednosti predstavljaju najmanje onu količinu hartija od vrijednosti koja zadovoljava kriterijum da vrijednost posla iznosi najmanje 500.000 KM prema:
- posljednjem objavljenom službenom jedinstvenom kursu
- kursu iz posla sa blokom.


Član berze može zaključiti posao sa hartijama od vrijednosti koje su uvrštene u berzansku kotaciju ili slobodnoberzansko tržište i izvan organizovanog tržišta odnosno BST, ako su ispunjeni sljedeći uslovi:
- predmet takvog posla je blok hartija od vrijednosti
- član Berze zaključuje takav posao samo za svoj račun i za račun jednog klijenta, ili samo za račun dva pojedina klijenta