Poslovi upravljanja portfeljom

U obavljanju poslova upravljanja portfeljom Odjeljenje se obavezuje da će u svoje ime, a za račun klijenta, novčana sredstva klijenta ulagati u hartije od vrijednosti ili da će primiti na upravljanje hartije od vrijednosti klijenta, a klijent se obavezuje da će za to platiti proviziju Berzanskom posredniku.
Portfelj HoV predstavlja skup različitih HoV koje su u vlasništvu klijenta. Izbor HoV treba predstavljati optimum između očekivanog prinosa i visine rizika kojeg je klijent spreman prihvatiti.
Cilj Odjeljenja u obavljanju poslova upravljanja portfeljom jeste povećanje vrijednosti portfelja kroz kapitalne dobitke i pripadajuća prava (dividende, kamate i sl.), uz minimiziranje rizika ulaganja.
Poslovi upravljanja portfeljem HoV narocito su korisni onim investitorima koji nisu u mogućnosti da stalno prate kretanja na tržištu kapitala, analiziraju poslovanje kompanija i pojedinačne akcije, te na bazi toga donose investicione odluke. Ovi poslovi klijentu pružaju priliku da brigu o svom porfelju u potpunosti prepusti našim ovlaštenim portfolio menadžerima, koji koristeći svoje znanje i iskustvo donose investicione odluke sa ciljem maksimiziranja prinosa porfelja, na bazi strategije koju je klijent odabrao.