Osnovni podaci

BOBAR BANKA a.d. Bijeljina (u daljem tekstu Banka) osnovana je 1998.godine. Agencija za bankarstvo RS, Rješenjem br.352/98 od 08.09.1998.godine, izdala je dozvolu za osnivanje i rad Banke, sa sjedištem u Bijeljini.
Osnivači-akcionari Banke bili su: Kompanija "Bobar" DDOR "BOBAR" Bijeljina i Milan Jeremić iz Zvornika.

Banka je stekla svojstvo pravnog lica danom upisa osnivanja u sudski registar kod Osnovnog suda u Bijeljini Rješenjem FI-1155/98 od 20.10.1998.godine. Agencija za bankarstvo RS, Rješenjem br.03-585-I/98 od 28.10.1998.godine, izdala je Banci dozvolu za obavljanje bankarskih poslova. Matični broj banke je 01904353. Transakcioni račun 5651629900000110.

Od 01.02.2009 Banci je odobrena registracija obveznika poreza na dodatu vrijednost (PDV). Banka je upisana u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza pod indentifikacionim brojem 400370630006.

Banka je, tokom svog postojanja, stekla odobrenja od ABRS za:
1. obavljanje platnog prometa sa inostranstvom srednje ovlašćenje - Rješenje br.04-217-1/00 od 22.03.2000.godine,
2. "transakcije srednjeg nivoa rizika" - Rješenje br.05-1121-4/00 od 03.11.2000.godine,
3. klasifikaciju "portfelja malih kredita" u kategoriji "A"-dobra aktiva - Rješenje br. 03-32-649-4 03-32-649-4/2003 od 20.11.2003.godine.

Od 2004. godine Banka posjeduje
1. Certifikat o članstvu u Agenciji za osiguranje depozita BiH Banja Luka,
2. Certifikat sistema kvaliteta ISO 9001:2000 TUF-NORD ESSEN CERT -službe za izdavanje certifikata .


Organizacija Banke
Banka je funkcionalno organizovana po sektorima i to:
- Sektor korporativnog bankarstva - prikupljanje i plasman sredstava i odobravanje garancija, kupivina i prodaja akcija na berzi,
- Sektor maloprodajnog bankarstva - štednja, tekući i drugi računi, platne kartice, "Western union" – plaćanja itd,
- Sektor za bankarske operacije i poslove podrške - računovodstvo, finansije, pravni poslovi, informaciono tehnički poslovi, unutrašnji i ino platni promet, elektronsko bankarstvo.

Pored navedenih sektora, postoje i:
- Samostalno odjeljenje za upravljanje rizicima,
- Odjeljenje za SPN, internu kontrolu i kvalitet,
dok su poslovi compliance-a, organizovani pri Sekretarijatu Banke.

Organizacionu strukturu banke možete pogledati ovdje.Mreža banke
Banka je teritorijalno organizovana teko što ima Centralu Banke u Bijeljini, zatim osam filijala i to:

Bijeljina, Banja Luka, Doboj, Brčko, Pale, Sarajevo, Tuzla i Trebinje i sedam ekspozitura i to Prijedor, Prnjavor, Teslić, Derventa, Zvornik, Sokolac i Lukavica. Pored navedenih ekspozitura, postoji i 9 šaltera koji rade kao i sve ekspozituresa aspekta opremljenosti prostora, kadrova i prenosa podataka a to su:
Modriča, Bosanski Brod, Gradiška, Karakaj, Kotor Varoš, Janja, Rogatica, Rudo i Bileća.

Pored navedenog Banka ima još 21 šalter banke gdje po jedan radnik i to:
Bijeljina (dva šaltera), Lopare, Ugljevik, Novi Grad, Mrkonjić Grad, Laktaši, Trn, Kneževo, Banja Luka (dva šaltera), Modriča, Doboj, Teslić, Derventa, Bratunac, Zvornik, Ljubogošta, Pale, Lukavica, Trebinje i Šamac.

Pored navedenih, Banka planira otvaranje novih organizacionih jedinica i to šaltera u Bijeljini (ul. Nikole Tesle), šaltera u Karakaju (u krugu fabrike “Alumina” a.d. Zvornik), šaltera u Brčkom i organizionog dijela u Gackom.