f  t  t 
24.04.2014
bkline


Slične usluge:

arrow Finansijski izvještaji
arrow ISO standard
arrow Zaposlenje
arrow Dokumenti


Naša mreža:

arrow Centrala
arrow Filijale
arrow Ekspoziture
arrow Šalteri
arrow Bankomati
arrow POS


Osnovni podaci

blline

BOBAR BANKA a.d. Bijeljina (u daljem tekstu Banka) osnovana je 1998.godine. Agencija za bankarstvo RS, Rješenjem br.352/98 od 08.09.1998.godine, izdala je dozvolu za osnivanje i rad Banke, sa sjedištem u Bijeljini.
Osnivači-akcionari Banke bili su: Kompanija "Bobar" DDOR "BOBAR" Bijeljina i Milan Jeremić iz Zvornika.
Banka je stekla svojstvo pravnog lica danom upisa osnivanja u sudski registar kod Osnovnog suda u Bijeljini Rješenjem FI-1155/98 od 20.10.1998.godine. Agencija za bankarstvo RS, Rješenjem br.03-585-I/98 od 28.10.1998.godine, izdala je Banci dozvolu za obavljanje bankarskih poslova. Matični broj banke je 01904353. Transakcioni račun 5651629900000110.

Od 01.02.2009 Banci je odobrena registracija obveznika poreza na dodatu vrijednost (PDV). Banka je upisana je u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza pod indentifikacionim brojem 400370630006.
Banka je, tokom svog postojanja, stekla odobrenja od ABRS za:
1. obavljanje platnog prometa sa inostranstvom srednje ovlašćenje - Rješenje br.04-217-1/00 od 22.03.2000.godine,
2. "transakcije srednjeg nivoa rizika" - Rješenje br.05-1121-4/00 od 03.11.2000.godine,
3. klasifikaciju "portfelja malih kredita" u kategoriji "A"-dobra aktiva - Rješenje br.03-32-649-403-32-649-4/2003 od 20.11.2003.godine.
Od 2004. godine Banka posjeduje
1. Certifikat o članstvu u Agenciji za osiguranje depozita BiH Banja Luka,
2. Certifikat sistema kvaliteta ISO 9001:2000 TUF-NORD ESSEN CERT-službe za izdavanje certifikata .
Organizacija Banke
Banka je funkcionalno organizovana po sektorima i to:
- Sektor korporativnog bankarstava –prikupljanje i plasman sredsatava i odobravanje garancija, kupovina i prodaja akcija na berzi
- Sektor za likvidnost i platni promet – unutrašnji i ino platni promet, elektronsko bankarstvo.
- Sektor maloprodajniog bankarstva – štednja, tekući i drugi računi, platne kartice „Master card“, „Western union“ – plaćanja, itd
- Sektor poslovne podrške – računovodstvo, finansije, pravni poslovi informaciono tehnički poslovi,
- Sektor upravljanja rizicima.

Organizacionu strukturu banke možete pogledati ovdje.

Mreža banke
Banka je teritorijalno organizovana teko što ima Centralu Banke u Bijeljini, zatim šest filijala i to: Banja Luka, Doboj, Brčko, Pale, Sarajevo (u federaciji BiH) i Trebinje i devet ekspozitura i to Prijedor, Prnjavor,
Teslić, Derventa, B.Brod, Modriča, Zvornik, Sokolac i Lukavica. Pored
navedenih ekspozitura, postoji i 8 šaltera koji rade kao i sve ekspoziture
sa aspekta opremljenosti prostora, kadrova i prenosa podataka a to su:
Gradiška, Bijeljina , Karakaj, Kotor Varoš, Janja, Rogatica, Rudo i Bileća.
Pored navedenog Banka ima još 21 šalter banke gdje po jedan radnik i to:
Lopare, Ugljevik, Novi Grad, Mrkonjić Grad, Laktaši, Prijedor, Kneževo,
Banja Luka , Modriča, Doboj,Teslić, Derventa, Bratunac, Zvornik, Ljubogošta,
Pale, Lukavica, Foča, Trebinje, Brčko i Šamac.
Bijeljina, 15.06.2008.


blline

mail Imate pitanje u vezi ove teme?
© Bobar banka AD - sva prava zadržana
BOBAR GROUP:    Bobar osiguranje    Bobar radio    Drinatrans    Bobar tours    Elvaco    Autosemberija