Devizni propisi

Devizno poslovanje u našoj zemlji regulisano je Zakonom o deviznom poslovanju. Ovim zakonom se određuje plaćanje i naplaćivanje između rezidenata i nerezidenata i prenos sredstava plaćanja, plaćanje i naplaćivanje između rezidenata u stranim sredstvima plaćanja, kupovina i prodaja sredstava plaćanja, fizički prenos sredstava plaćanja, računi rezidenata i nerezidenata i drugo devizno poslovanje.

Zakon je razvrstao pravna i fizička lica na rezidente i nerezidente.

Rezidenti su:  
-  Pravna lica koja su registrovana u BiH,osim predstavništava ovih lica koja se nalaze izvan BiH
-  Ogranci-filijale stranih pravnih lica upisanih u registar koa nadležnog organa u BiH
-  Preduzetnici-Fizička lica, koja samostalno obavljaiu djelatnost radi sticanja dobiti i registrovani su kod nadležnog organa
-  Fizička lica sa prebivalištem u BiH, osim fizičkih licačiji privremeni boravak u inostranstvu traje duže od jedne godine
-  Fizička lica-strani državljani, koji na osnovu dozvole za boravak. odnosno radne vize borave u BiH duže od jedne godine
-  Državni organi i organizacije, diplomatska predstavništva u inostranstvu i lica zaposlena u tim predstavništvima, kao i članovi njihovih porodica.


Nerezidenti su:
-  Sva lica koja nisu navedena pod pojmom rezidenata


Sredstva plaćanja
Sredstva plaćanja su konvertibilne marke, domaće hartije od vrijednosti i strana sredstva plaćanja.
Domaće hartije od vrijednosti su hartije od virijednosti koje emituje rezident.
Strana sredstva plaćanaj su devize, efektivni strani novac i strane hartije od vrijednosti od čega su:
1) devize-potraživanja u inostranstvu koja glase na stranu valutu,
2) efektivni strani novac-potraživanje u gotovini, odnosno papirni ili kovani novac koji glasi na stranu valutu,
3) strane hartije od vrijednosti-hartije od vrijednosti koje emituje nerezident i koje glase na stranu valutu,
4) domaća valuta je konvertibilan marka (KM) zvanično sredstvo plaćanaj u BiH.


Plaćanja po tekućim poslovima obuhvataju:
-  Plaćanja po osnovu spoljnotrgovinskih poslova
-  Plaćanja na ime kamate na kredite i neto dobit od drugih ulaganja
-  Plaćanje dela glavnice kredita
-  Povlačenje direktnih investicija
-  Plaćanje i prenosi na ime umerenih iznosa troškova izdržavanja porodice
Plaćanje, naplaćivanje i prenos po tekućim poslovima izmedu rezidenata i nerezidenata vrše se slobodno.


Plaćanja po kapitalnim poslovima
Kapitalni poslovi su poslovi izmedu rezidenata i nerezidenata, čija je namena prenos kapitala. U plaćanja po   kapitalnim poslovima ubraja se:
-  Plaćanja po osnovu kupovine nekretnina rezidenta u inostranstvu i nerezident u zemlji). Ova plaćanja su dozvoljena izuzetno po osnovu reciprociteta.
-  Kreditni poslovi
-  Hartije od vrednosti
-  Platnim karticama ne može se plaćati po kapitalnim transakcijama.
-  Poslovi sa investicionim fondovima
-  Jemstva i garancije
-  Poslovi po osnovu životnog osiguranja
-  Direktne investicije


Devizna plaćanja u zemlji
Dozvoljeno je ugovaranje u devizma u Republici s tim što se plaćanje i naplaćivanje vrši u KM.

Izuzetno plaćanje i naplaćivanje se može vršiti u devizama po osnovu:
-  otplate deviznog kredita u Republici
-  prodaja i kupovina robe sa konsig. skladište ...


Plaćanja, naplaćivanje i isplata u efektivnom stranom novcu u zemlji može se vršiti po osnovu:
-  Isplate sa devizneštedne knjižice ili deviznog računa
-  Prodaje i kupovine robe sa konsignacionog skladišta i u slobodnim carinskim prodavnicama.


Avansna plaćanja
Avansno plaćen uvoz mora biti realizovan u ugovorenom rokukoji ne može biti duži od 60dana, odnosno ukoliko se uvoz ne izvrši u ugovorenom roku, devize se moraju vratiti u roku od osam dana od isteka ugovorenog roka.


Devizni krediti u zemlji
Devizni krediti u zemlji odobravaju se za uvoz svih roba i usluga. Sredstva za vraćanje kredita obezbeduju se i kupovinom na deviznom tržištu.


Platne kartice
Iznošenje platnih kartica iz zemlje i unošenje u zemlju je slobodno. Platnim karticama može se vršiti plaćanje robe i usluga u inostranstvu, dok je plaćanje po kapitalnim transakcijama zabranjeno.


Iznošenje i unošenje efektivnog stranog novca
Rezident - fizičko lice i nerezident - fizičko lice mogu iznositi iz zemlje u protuvrijednosti strane valute 2.500EUR-a. Pored ovog iznosa rezident fizičko lice može iznjeti još 2.500EUR uz dokaz da je efektivni strani novac podigao sa deviznog računa,devizne štedene knjižice ili je kuio od ovlaštene banke. Isprava o tome važi do prelsaka granice, a najduže 90 dana od izdavanja isprave.
Iznošenje iznosa većeg od propisanog može se vršiti uz prethodno odobrenje Ministarstva finansija RS.

Nerezident - fizičko lice može iznositi u inostranstvo efektivni strani novac do iznosa od 5.000 evra, efektivni strani novac koji je prijavio prilikom ulaska u zemlju ili je ostvaren putem deviznog priliva iz inostranstva, uz potvrdu banke.


Unošenje u zemlju efektivnog stranog novca je slobodno, uz dokaz carine o unosu istog i za rezidente i nerezidente.


Naplata i plaćanje u efektivi
Rezident može slobodno vršiti naplatu potraživanja iz inostrantva,po osnovu izvršenog izvoza roba i usluga u efektivnom stranom novcu i čekovima u protuvrijednosti strane valute do 10.000EUR-a mjesečno,odnosno plaćanje prema inostranstvu do 3.000EUR-a mjesečno.

Naplaćen efektini strani novac dužan je shodno čl.4 Zakona o deviznom polsovanju najkasnije sljedeći radni dan položiti na svoj devizni račun.