Krediti za ostale namjene

Korisnici:
Preduzetnici i preduzeća koji su registrovali djelatnost kod nadležnog organa
Namjena:
Za ostale namjene
Iznos:
Prema kreditnoj sposobnosti
Period otplate:
Do 5 godina
Grejs period:
12 mjeseci
Kamatna stopa:
10,00% na godišnjem nivou EKS 11,16%
Obračun kamate se vrši proporcionalnom metodom
Provizija za obradu zahtjeva od 0,5 % do 1,5% jednokratno
Potrebna dokumentacija:
- Zahtjev za kredit
- Upitnik o podnosiocu kreditnog zahtjeva
- Za preduzetnike/preduzeća - rješenje nadležnog opštinskog organa/suda o registraciji, ne starija od šest mjeseci
- Bilans uspjeha i bilans stanja za prethodnu godinu
- Biznis plan sa planom investiranja i projekcijom bilansa stanja, bilansa uspjeha i gotovinskog toka za vrijeme trajanja kredita
- Saglasnost za provjeru kreditne  zaduženost
- Zemljišno knjižni izvadak ne stariji od 7 dana (ako je obezbjeđenje kredita nekretnina)
- Procjena nekretnine
- Procjena pokretne imovine
Instrumenti obezbjeđenja: 
- mjenica, lična mjenica zalog nekretnina
(vrijednost nekretnina mora biti 1,5-2 puta veća od vrijednosti kredita)
Polisa osiguranja nekretnine i vinkulirana polisa u korist banke
 
Napomena:
Ako komitent ima otvoren transakcioni račun kod banke, nije potrebna dokumentacija o registraciji.