Platni promet u zemlji

Platni promet u zemlji

Bobar banka ad svojim komitentima pruža kompletnu bankarsku uslugu na jednom mjestu.Otvaranjem  transakcijskog računa u Bobar banci ad. komitentima je omogućen: bezgotovisnki platni promet,sva gotovinska plaćanja, polog pazara, podnošenje naloga na prinudnu naplatu kao i instrumenata obezbeđenja prinudne naplate, podnošenje naloga za obračun (kompenzacija, cesija, asignacija),pri čemu je zagarantovana maksimalna diskrecija i sigurnost.

Otvaranje računa pravnih lica/preduzetnika
 Neophodna dokumentacija za otvaranje računa pravnih lica/preduzetnika rezidenata >>OVDJE<<:
Set dokumentacije za otvaranje računa pravnih lica
1.Zahtjev za otvaranje transakcijskog računa pravnog lica <<< preuzeti
2.Karton deponovanih potpisa <<< preuzeti
3.Ovlašćenja <<< preuzeti
4.Upoznaj svog klijenta <<< preuzeti
5.Upoznaj svog klijenta, formular za strana lica <<< preuzeti

Potrebnu dokumenatciju možete popuniti i popunjene doneti u Banku.Nakon dostavljene dokumentacije vrši se detaljna provera verodostojnosti svakog od priloženih dokumenata.
Ugovor o otvaranju transakcijskog računa potpisuje se u Banci od strane zakonskog zastupnika poslovnog subjekta.
Banka svojim klijentima omogućava uvid u stanje kao i pregled svih promena na transakcijskom računu  štampanjem izvoda u Banci, ili dostavljanje putem e-maila kako se komitent opredeli na Zahtjevu za otvaranje transakcijskog računa.
Takođe Banka na zahtjev komitenta može iste dostaviti i putem SMS poruka.
Opštim uslovima poslovanja u platnom prometu sa pravnim licima - Banka vam omogućava da imate potpune informacije o bezgotovinskom i gotovinskom platnom prometu, pravima i obavezama  Banke kao i pravima i obavezama komitenta, sprovođenje naloga za prinudnu naplatu kao i ostalim poslovima platnog prometa.
Tarife unutrašnjeg platnog prometa <<< preuzeti