f  t  t 
23.04.2014
bkline


Slične usluge:

arrow Finansijski izvještaji
arrow Osnovni podaci
arrow ISO standard
arrow Zaposlenje
arrow Dokumenti


Naša mreža:

arrow Centrala
arrow Filijale
arrow Ekspoziture
arrow Šalteri
arrow Bankomati
arrow POS


Bankarski rječnik

blline


Administrativna zabrana
Administrativni postupak kojim se zabranjuje isplata jednog dijela primanja određenog lica radi pokrića njegovog duga.

Akcije
Vlasničke hartije od vrijednosti, koje predstavljaju udio akcionara u osnovnom kapitalu akcionarskog društva.

Akcionarsko društvo
Društvo koje osnivaju domaća ili strana pravna, odnosno fizička lica radi obavljanja djelatnosti, čiji je osnovni kapital utvrđen i podeljen na akcije određene nominalne vrijednosti. Zbir nominalnih vrijednosti svih akcija čini osnovni kapital akcionarskog društva. Odgovornost vlasnika akcija za imovinu i dugove akcionarskog društva ograničena je samo do iznosa vrijednosti njegovih akcija.

Akreditiv
Ugovor koji se zaključuje između korisnika i banke kojim se banka obavezuje isplatiti određenu svotu novca kada korisnik dostavi dokumentaciju o ispunjenim obavezama.

Aktiva
Vrijednost imovine jednog pravnog lica koja obuhvata materijalnu aktivu i prava. Materijalnu aktivu ?ine nepokretna i pokretna imovina, a prava obuhvataju autorska prava, licence, patente itd.

Amortizacija kredita
Otplata kredita ravnomjernim anuitetima koji pokrivaju dio glavnice i prispjele kamate.

Amortizacioni plan
Plan otplate kredita, najčešće u vidu tabele koja sadrži rok otplate, visinu anuiteta, kamate, ostatak glavnice.

Aneks
Dodatak glavnom tekstu ugovora, zakona i sl.

Anuitet
Novčani iznos za isplatu na određeni datum, a na ime otplate dugoročnog zajma.

Aukcija
Javna prodaja robe putem licitacije (nadmetanja) kupaca. Aukcija najčešće ide od početne cijene pa na više.

Avans
Plaćanje određenog dijela sume prije roka za isplatu cijele sume.

Bankarska doznaka
Nalog koji izdaju banke jedna drugoj za isplatu određene sume novca trećem licu.

Bankomat
Uređaj kojim se vrši podizanje gotovine posredstvom kartica, upit stanja na računu i sl.

Bear Market (medvjeđe tržište)
Termin koji se koristi za tržište na kome postoji trend pada cijena hartija od vrijednosti – opadajući trend indeksa berze.

Berza
Organizovano tržište na kome se trguje standardizovanim tržišnim materijalom (akcije, obveznice itd.) po unaprijed utvrđenim pravilima. Pravila berze pružaju zaštitu i ravnopravnost svih učesnika na tržištu.

Bilans stanja
Finansijski izvještaj koji daje pregled sredstava (aktiva) i izvore sredstava (pasiva) na određeni dan. Aktiva i pasiva moraju biti u ravnoteži.

Bilans uspjeha
Pregled prihoda i rashoda koji su nastali u određenom vremenskom periodu. Ako su ukupni prihodi veći od ukupnih rashoda ostvaren je dobitak, a ako su ukupni rashodi veći od ukupnih prihoda ostvaren je gubitak.

Blanko
Blanko kredit je otvoren kredit bez pokrića; blanko ček je ček bez upisanog iznosa; blanko mjenica je neispunjena mjenica (samo sa potpisom bez iznosa i datuma).

Broker
Samostalni privrednik koji posluje po nalogu komitenta, posreduje, zastupa, pa i zaključuje ugovore u ime i za račun komitenta ili u svoje ime a za račun komitenta.

Bull Market (tržište bika)
Termin koji se koristi za tržište na kome postoji trend rasta cijena hartija od vrijednosti - rastući trend indeksa berze.

Centralni registar
Jedinstvena baza podataka o svim hartijama od vrijednosti koje se nalaze u prometu na tržištu hartija od vrijednosti, a posebno podataka koji se odnose na registraciju vlasništva i promjene vlasništva na hartijama od vrijednosti.

Certifikat
Potvrda kojom se nešto potvrduje ili konstatuje odredeno činjenično stanje.

Cesija
Ustupanje potraživanja ili prava pismenom izjavom trenutnog povjerioca u korist novog povjerioca.

Ček
Pismeno naređenje kojim izdavalac ovlašćuje banku da isplati donosiocu svotu na teret njegovog računa.blline
© Bobar banka AD - sva prava zadržana
BOBAR GROUP:    Bobar osiguranje    Bobar radio    Drinatrans    Bobar tours    Elvaco    Autosemberija